เกี่ยวกับแผนกช่างกลโรงงาน
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
เกี่ยวกับแผนกช่างกลฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนก

ที่ตั้ง
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  คณะวิชาช่างกล  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ตั้งอยู่เลขที่ 460 ถนนนครสวรรค์  ตำบลตลาด   อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  รหัสไปรษณีย์ 44000 


ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2506 เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกช่างกลโรงงาน ในชื่อโรงเรียนการช่างมหาสารคาม
พ.ศ. 2519 เปิดสอนในระดับ ปวส. แผนกวิชาช่างกลโลหะ ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนการช่างมหาสารคาม และโรงเรียนการช่างสตรีมหาสารคาม  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยโรงเรียนการช่างมหาสารคาม  เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาเขต 1 พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแยกวิทยาลัยอาชีวศึกษาเขต 1 เป็นวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม (1 มค.2522 จนปัจจุบัน)

 

ปรัชญาการจัดการศึกษาของแผนก
“มุ่งมั่นจัดการศึกษาพัฒนาบุคคลากรสาขาวิชาชีพช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต ด้วยกระบวนการที่สังคมมีส่วนร่วม ให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข”

วิสัยทัศน์ของแผนก
    เน้นการจัดการศึกษาให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนเมื่อจบแล้วเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม  โดยปลูกฝังให้มีนิสัยรักการทำงาน มีความขยัน อดทนสู้งาน  เป็นคนมีวินัยทุกด้าน  ใฝ่การเรียนรู้  มีคุณธรรมนำไปสู่การดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข   ตามปรัชญา คือ
“ขยัน     อดทน     มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้”

พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาชีพช่างกลโรงงานในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ   สาขาวิชาชีพช่างเทคนิคการผลิตในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทั้งในระบบและนอกระบบ
พันธกิจที่  
2 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างสูงสุด
พันธกิจที่  
3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนและการบริการ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ  ชุมชนและท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วม

การเรียนการสอน "ช่างกลโรงงาน"

ช่างกลโรงงานจะศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างชิ้นส่วน ตั้งแต่ การออกแบบ วัสดุศาสตร์ กรรมวิธีการผลิต จนถึงการบรรจุ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการผลิตก็มีหลากหลายขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต เช่นถ้าเป็นการขึ้นรูปด้วยการตัดขึ้นรูป ก็เช่น เครื่องกลึง เครื่องกัด เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อยฯ หรือแบบอื่นๆ เช่นการหล่อ การตีขึ้นรูป การใช้แม่พิมพ์ทั้งโลหะและพลาสติก เป็นต้น