การรับเข้าศึกษา
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
การรับเข้าศึกษา

การรับเข้าศึกษา

การรับบุคคลเข้าศึกษาใน แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม มี 3 แนวทาง

1. โดยวิธีรับตรงหรือโควต้า จากโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ โดยพิจารณาจากผลการเรียนและความประพฤติ ที่โรงเรียนต้นสังกัดรับรอง รับทั้งระดับ ปวช.และ ปวส.(ทุกสาขาวิชาและสาขางาน) โดยระดับปวช.รับผู้จบ ม.3 ระดับ ปวส.รับผู้จบ ปวช.หรือ ม.6

2. โดยวิธีสมัครสอบคัดเลือก ซึ่งจะรับสมัครจากบุคคลทั่วไป โดยระดับปวช.รับผู้จบ ม.3 ระดับ ปวส.รับผู้จบ ปวช.หรือ ม.6

3. โดยวิธีพิเศษ ซึ่งจะรับสมัครจากบุคคลทั่วไปเข้าเรียนในระดับปวส.ระบบทวิภาคี (โรงเรียน/โรงงานอุตสาหกรรม)รับผู้จบ ปวช.ช่างกลฯ เท่านั้น รับ 2 กลุ่ม คือ สาขางานเครื่องมือกล และสาขางานแม่พิมพ์พลาสติก รวม 25 คน

* โดยวิธีรับตรง และวิธีสมัครสอบคัดเลือก จะรับสมัครทั้ง 2 ระดับ 3 สาขางาน ประกอบด้วย
(1) สาขาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ระดับ ปวช. เปิดรับสาขางานเครื่องมือกล จำนวน 4 ห้องๆ ละ 40 คน รวม 160 คน
(2) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต ระดับ ปวส. เปิดรับ 2 สาขางาน คือ สาขางานเครื่องมือกล และ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 4 ห้องๆ 40 คน รวม 160 คน