สาขาวิชา/งานที่เปิดสอน
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
สาขาที่เปิดสอน

 

สาขาที่เปิดสอน

แบ่งตามหลักสูตรและระดับ ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รับผู้จบ ม.3

เปิดสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล จำนวน 3 ห้องเรียน (ห้องเรียนละ 32 คน)

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รับผู้จบปวช.  และม.6

เปิดสาขาวิชาเทคนิคการผลิต โดยมี 2 สาขางาน คือ

2.1 สาขางานเครื่องมือกล จำนวน 2 ห้องเรียน

2.2 สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก จำนวน 2 ห้องเรียน