นักศึกษาปัจจุบัน
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
บุคลากร

โสภณ ดวงชาทม

นายโสภณ ดวงชาทม ครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
3. เจ้าหน้าที่แผนงานงบประมาณ

นายเดชา ทิพยมาศ นายเดชา ทิพยมาศ ครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ
3. พัฒนางานในหน้าที่และงานอื่นๆ
ว่าที่ พ.ต.มนตรี พระศร ว่าที่ พ.ต.มนตรี พระศรี ครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่ปกครองแผนกฯ
3. พัฒนางานในหน้าที่และงานอื่นๆ
นายบารมี ภูอาจดั้น นายบารมี ภูอาจดั้น ครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและกองทุนกู้ยืมฯ
3. พัฒนางานในหน้าที่และงานอื่นๆ
นายตวงอัฐ ตุมอญครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ (ICT)
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
นายมานิจ สวาทพงษ์ นายมานิจ สวาทพงษ์ ครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่งานวัดผลและความร่วมมือ
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
นายประภาส กำมหาวงษ ์ นายประภาส กำมหาวงษ์ ครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน
3. งานพัสดุแผนกช่างกลโรงงาน
นายทรัพย์ ตะนนท นายทรัพย์ ตะนนท์ ครู คศ.3
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่งานวิชาการ
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
  นายมนวิไชย วันโพนทอง ครู คศ.2
หน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
  นายวิรัตน์ เกยุระ ครู คศ.2
หน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่งานวิจัย
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
นายพิเชษฐ์ ศรีทอง นายพิเชษฐ์ ศรีทอง ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. เจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพและกองทุนกู้ยืม
3. พัฒนางานในหน้าที่และงานอื่นๆ
นายสุมาณัติ เผื่อนดา นายสุมาณัติ เผื่อนดา ครูพิเศษ
ภาระหน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. งานธุรการเลขานุการและช่วยงานแผนงาน
3.พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
นายโกสินทร์ พรมภาโส นายโกสินทร์ พรมภาโส ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานปกครอง
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
  นายภานุชิต สิงห์อาจ ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานวิชาการ
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
   นายปิยพงษ์ ชุมมนเฑียร ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานวิจัย
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ
    นายอภิสิทธิ์ ดรเขื่อนสม ครูพิเศษ
หน้าที่หลัก
1. งานสอน
2. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่งานพัสดุและสวัสดิการ
3. พัฒนางานในหน้าที่และปฏิบัติงานอื่นๆ

ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครู -อาจารย์ ปัจจุบัน


แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

รวม

เพศ

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา / เริ่มงานที่วท.มค.

ชาย

หญิง

ครู
คศ. 3

ครู        
คศ. 2

ครู คศ. 1

สูงกว่า
ปริญญาตรี

ปริญญา   
ตรี

เริ่มงานที่แผนกช่างกลฯ วท.มค.

1.นายเดชา  ทิพยมาศ

 

X

 

X

 

 

 

X

พ.ศ.2521

2.ว่าที่ พ .ต.มนตรี  พระศรี

 

X

 

X

 

 

X

 

พ.ศ.2523

3.นายบารมี  ภูอาจดั้น

 

X

 

X

 

 

 

X

พ.ศ.2526

4.นายตวงอัฐ  ตุมอญ

 

X

 

X

 

 

X

 

พ.ศ.2527

5.นายมานิจ  สวาทพงษ์

 

X

 

X

 

 

X

 

พ.ศ.2534

6.นาย โสภณ  ดวงชาทม

 

X

 

X

 

 

 

X

พ.ศ.2535

7.นายประภาส  กำมหาวงษ์

 

X

 

X

 

 

X

 

พ.ศ.2539

8.นายทรัพย์   ตะนนท์

 

X

 

X

 

 

 

X

พ.ศ.2551

9.มนวิไชย วันโพนทอง   X     X   X   พ.ศ.2553

10.นายวิรัตน์ เกยุระ

 

X

 

 

 

 X 

 

พ.ศ.2553

รวมครูประจำการ 10 คน

ตารางแสดงจำนวนครู -อาจารย์อัตราจ้าง ปัจจุบัน


แผนกช่างกลโรงงาน

รวม

เพศ

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา / เริ่มงานที่วท.มค.

ชาย

หญิง

ครู
คศ. 3

ครู คศ. 2

ครู
คศ. 1

สูงกว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

เริ่มงานที่แผนกช่างกลฯ วท.มค.

1.นายพิเชษฐ์  ศรีทอง

 

X

 

 

 

 

X

 

พ.ศ.2539

2.นายสุมาณัติ  เผื่อนดา

 

X

 

 

 

 

 

X

พ.ศ.2550

3.นายโกสินทร์  พรมภาโส

 

X

 

 

 

 

 

X

พ.ศ.2550

4.นายภานุชิต สิงห์อาจ

 

X

 

 

 

 

 

X

พ.ศ.2552

5.นายปิยพงษ์ ชุมมนเฑียรี

 

X

 

 

 

 

 

X

พ.ศ.2554

6.นายอภิสิทธิ์ ดรเขื่อนสม

 

X

 

 

 

 

 

X

พ.ศ.2555

รวมทั้งสิ้น

6

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงล่าสุด 7 มค. 2556

บรมครูรุ่นแรก

workshop

ปราณีต  เลิศสกุณี ประสิทธิ์  ไชยสิงห์

นายน้อม สุขศีล นายปราณีต เลิศสกุณีและนายประสิทธิ์ ไชยสิงห์ (จาก พ.ศ.2506)

TOURNGATT งานสารสนเทศแผนกช่างกลโรงงาน