นักศึกษาปัจจุบัน
ยินดีต้อนรับสู่ เวบไซต์แผนกช่างกลโรงงาน เพื่อสารสนเทศและองค์ความรู้ต่างๆ
นักศึกษาปัจจุบัน

นักศึกษาปัจจุบัน

ปัจจุบันแผนกช่างกลโรงงานได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2545 ปรับปรุง พ.ศ.2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2540 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
นศ.แผนกช่างกลโรงงาน


จำนวนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานเครื่องมือกลฯ และระดับ ปวส. เทคนิคการผลิต

ปวช. 1 จำนวน 124 คน

ปวช. 2 จำนวน 121 คน

ปวช. 3 จำนวน 86 คน

ปวส. 1 จำนวน 157 คน

ปวส. 2 จำนวน 126 คน

รวมนักศึกษาทั้งหมด ปี 2554 จำนวน 614 คน

จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปี 2553

ปวช. 56 คน

ปวส. 105 คน

รวมนักศึกษาที่จบ ปี 2553 จำนวน 161 คน

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พย.2554)